Školné a poplatky

Usmernenie mesta Trebišov v súvislosti s ochorením COVID-19 pre oblasť
príspevkov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach

Mesto Trebišov, na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020, vydáva usmernenie pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
pre oblasť príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v základnej umeleckej škole, na činnosti
školského klubu detí a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského
stravovania.

Za mesiac marec, do termínu prerušenia vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení,
uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku určeného VZN č. 160/2019 o určení výšky
príspevkov v školách a školských zariadeniach.

Za mesiac apríl a ďalšie mesiace, do odvolania prerušenia vyučovania v školách a prevádzky
školských zariadení, zákonný zástupca príspevok neuhrádza.


Žiaci, ktorí už majú školné za druhý polrok šk. roka 2019/2020 vyplatené, príspevok za mesiace apríl, máj a jún sa presunie do šk. roka 2020/2021.


Výška a podmienky platenia príspevku v základnej umeleckej škole je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č.160/2019 článok 3 s účinnosťou od 1.3.2019.

3.1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ prispieva zákonný zástupca žiaka mesačnou sumou:

a) v prípravnom štúdiu                                                               4,00 €
b) v základnom štúdiu, individuálne vyučovanie                  7,00 €
c) skupinové vyučovanie                                                           5,00 €

3.2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ prispieva dospelá osoba mesačnou sumou:

a) v štúdiu pre dospelých, individuálne vyučovanie (pre zárobkovo činnú osobu)                                 35,00 €
b) v štúdiu pre dospelých, individuálne vyučovanie (študenta, dôchodcu)                                              10,00 €
c) v štúdiu pre dospelých, skupinové vyučovanie (študenta, dôchodcu)                                                   7,00 €
d) v štúdiu pre dospelých, skupinové vyučovanie (pre zárobkovo činnú osobu)                                    20,00 €

3.3. Ak žiak študuje súčasne aj druhý hudobný nástroj, zvyšuje sa mu výška úhrady za individuálne aj skupinové vyučovanie za druhý hudobný nástroj o 100 % mesačne, t. j.:

a) individuálne vyučovanie                                                      14,00 €
b) skupinové vyučovanie                                                         10,00 €

3.4. V prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov základnej umeleckej škole (čestného vyhlásenia podľa § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:

a) v prípravnom štúdiu                                                              18,00 €
b) v základnom štúdiu, individuálne vyučovanie                 35,00 €
c) skupinové vyučovanie                                                          20,00 €

3.5. Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza:

a) za neplnoletého žiaka a dospelého žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý žiak predloží riaditeľovi základnej umeleckej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1

b) ak má žiak prerušenú dochádzku do základnej umeleckej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby.

3.6. Príspevok podľa ods. 3.1. a 3.2. uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba dvakrát ročne. Za I. polrok školského roka do konca októbra a za II. polrok školského roka do konca marca bežného roka.