Odbory a oddelenia

Hudobný

klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo, gitara, trúbka, priečna a zobcová flauta, saxofón, klarinet, bicie, spev a súborové činnosti

Tanečný

klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax

Výtvarný

kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom, grafika

Literárno-dramatický

dramatické a slovesné oddelenie, bábkarské oddelenie

Posledné udalosti

Oznam o spôsobe hodnotenia žiakov v II. polroku školského roka 2019-2020

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Trebišov, na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods.8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
29.04.2020

Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020)

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
04.05.2020

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2020/2021

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Termín konania prijímacej skúšky bude oznámený do 14 dní od obnovenia školského