Odbory a oddelenia

Hudobný

klavír, keyboard, akordeón, husle, violončelo, gitara, trúbka, priečna a zobcová flauta, saxofón, klarinet, bicie, spev a súborové činnosti

Tanečný

klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax

Výtvarný

kresba, maľba, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom, grafika

Literárno-dramatický

dramatické a slovesné oddelenie, bábkarské oddelenie

Posledné udalosti

08.02.2021

Vyučovanie v ZUŠ Trebišov bude od 8. 2. 2021 prebiehať DIŠTANČNOU FORMOU

Na základe zhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie, v súvislosti s nárastom evidovaných osôb s pozitívnym laboratórnym vyšetrením s trvalým pobytom v okrese Trebišov, RÚVZ so sídlom v Trebišove odporúča príslušným krízovým štábom

Návrat do škôl 2021

Vážení rodičia, milí žiaci, Základná umelecká škola v Trebišove postupuje podľa platného Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/9418:2-A1810 zo dňa  8. 1. 2021 a ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády

POLROČNÉ PRÁZDNINY v školskom roku 2020/2021

POLROČNÉ PRÁZDNINY, ktoré mali byť v pondelok – 1. februára 2021 sú ZRUŠENÉ.

Vydávanie výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

Na základe rozhodnutia pedagogickej rady výpisy slovného hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok šk. roku 2020/2021 dostanú žiaci osobne až v dobe návratu do školy.