Kontakt

Základné informácie

 • telefón: 056 / 6722152
 • IČO: 35544635
 • DIČ: 202 166 3028

Vedúci zamestnanci

 • riaditeľ: PaedDr. Veronika Jakimová DiS. art.
 • zástupca riaditeľa: Mgr. Ivana Bajužíková

Rada školy pri ZUŠ Trebišov

 • predseda: Mgr. Rastislav Štefaňák
 • členovia: Ing. Jozef Gazdag, PhDr. Daniela Fecková, Jozef Krucovčin, Miroslav Davala, Ing. Martin Bizub, RNDr. Miriam Lešová, Mgr. Ivana Jozefiová, Katarína Kanóczová, Viera Brežinská DiS. art., Bc. Marietta Hrešková

Kontaktný formulár
  Ďalšie poradné orgány

  Umelecká rada – jej členmi sú vedúci predmetových komisií jednotlivých umeleckých odborov, schádza sa podľa potreby, najmenej dvakrát do roka.

    • Vedúci umeleckej rady: akad.mal. Anton Vasilko
    • Členovia: PaedDr. Veronika Jakimová DiS. art. – riaditeľka školy, Mgr. Ivana Bajužíková – zástupkyňa školy, Viera Brežinská DiS. art., Mgr. Radovan Prístáš, DiS. art., Mgr. Ingrid Obrinová DiS. art., Jakub Sim, DiS, art., Tibor Mihaľov, DiS. art., Mgr. Ján Čverčko

  Pedagogická rada – jej členmi sú pedagogickí zamestnanci ZUŠ, schádza sa raz mesačne.

  Pracovná rada – jej členmi sú všetci zamestnanci ZUŠ, schádza sa podľa potreby, najmenej štyrikrát ročne.

  Ďalšie metodické orgány – predmetové komisie jednotlivých umeleckých odborov:

    • Vedúca PK klávesového oddelenia – Mgr. Ingrid Obrinová DiS. art.
    • Vedúci PK strunového oddelenia – Mgr. Radovan Pristáš, DiS. art.
    • Vedúci PK dychového oddelenia a speváckeho oddelenia – Tibor Mihaľov, DiS. art.
    • Vedúci PK HN  – Mgr. Ján Čverčko
    • Vedúca PK medziodborovej – VO, TO a LDO – Jakub Sim, DiS. art.