Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor dlhodobo absentoval v ZUŠ v Trebišove. Tento odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje gramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na cítenie a konanie žiakov. Tí nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Literárno-dramatický odbor vychováva z detí a mládeže budúcich recitátorov, režisérov a divadelníkov. Keďže v Trebišove má dlhoročnú tradíciu amatérsky divadelný súbor „G“, je naším cieľom vychovať budúcich adeptov tohto súboru a takto sa pokúsiť zachovať existenciu divadelníctva v našom meste.

Dĺžka štúdia:

  • prípravné štúdium – 1 rok
  • I. stupeň:
    • primárne umelecké vzdelávanie – 4 roky
    • nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie – 4 roky
  • II. stupeň a štúdium pre dospelých – 4 roky