Zoznam

08.02.2021

Vyučovanie v ZUŠ Trebišov bude od 8. 2. 2021 prebiehať DIŠTANČNOU FORMOU

Na základe zhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie, v súvislosti s nárastom evidovaných osôb s pozitívnym laboratórnym vyšetrením s trvalým pobytom v okrese Trebišov, RÚVZ so sídlom v Trebišove odporúča príslušným krízovým štábom

Návrat do škôl 2021

Vážení rodičia, milí žiaci, Základná umelecká škola v Trebišove postupuje podľa platného Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/9418:2-A1810 zo dňa  8. 1. 2021 a ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády

POLROČNÉ PRÁZDNINY v školskom roku 2020/2021

POLROČNÉ PRÁZDNINY, ktoré mali byť v pondelok – 1. februára 2021 sú ZRUŠENÉ.

Vydávanie výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

Na základe rozhodnutia pedagogickej rady výpisy slovného hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok šk. roku 2020/2021 dostanú žiaci osobne až v dobe návratu do školy.

Hodnotenie žiakov ZUŠ Trebišov I. polrok šk. roka 2020/2021

Hodnotenie žiakov ZUŠ Trebišov v šk. roku 2020/2021 – prvý polrok počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8

26.10.2020

OZNAM – PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga sa s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách.

12.10.2020

MIMORIADNE PRERUŠENIE SKUPINOVÉHO VYUČOVANIA

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga sa od 12. októbra 2020 do odvolania MIMORIADNE PRERUŠUJE SKUPINOVÉ VYUČOVANIE v základných umeleckých školách. Vyučovanie vo výtvarnom,

12.10.2020 10:00

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy 2020 – 2024

V súlade s ustanovením §24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky.

02.09.2020 9:30

ZÁPIS DO ZUŠ TREBIŠOV ŠK. ROK 2020/21

Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa zápis do ZUŠ Trebišov uskutoční v dvoch termínoch: 2. septembra 2020 v čase od 9. 30 – do 14.00 pre

26.07.2020 15:00

Naši absolventi šk. rok 2019/2020

Vzhľadom na zložitosť situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 sa slávnostné vyradenie absolventov Základnej umeleckej školy v Trebišove uskutočnilo v posunutom termíne – dňa 26. 6. 2020. Slávnostnej