Zoznam

26.10.2020

OZNAM – PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga sa s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách.

12.10.2020

MIMORIADNE PRERUŠENIE SKUPINOVÉHO VYUČOVANIA

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga sa od 12. októbra 2020 do odvolania MIMORIADNE PRERUŠUJE SKUPINOVÉ VYUČOVANIE v základných umeleckých školách. Vyučovanie vo výtvarnom,

12.10.2020 10:00

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy 2020 – 2024

V súlade s ustanovením §24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky.

02.09.2020 9:30

ZÁPIS DO ZUŠ TREBIŠOV ŠK. ROK 2020/21

Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa zápis do ZUŠ Trebišov uskutoční v dvoch termínoch: 2. septembra 2020 v čase od 9. 30 – do 14.00 pre

26.07.2020 15:00

Naši absolventi šk. rok 2019/2020

Vzhľadom na zložitosť situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 sa slávnostné vyradenie absolventov Základnej umeleckej školy v Trebišove uskutočnilo v posunutom termíne – dňa 26. 6. 2020. Slávnostnej

25.08.2020 13:30

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2020/2021

Prijímacie talentové skúšky na školský rok 2020/2021 do všetkých umeleckých odborov ZUŠ Trebišov sa uskutočnia v dňoch 25. augusta  a 26. augusta 2020 v čase 13.30 – 17.30 hod. Informácie

Oznam o spôsobe hodnotenia žiakov v II. polroku školského roka 2019-2020

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Trebišov, na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods.8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a

29.04.2020

Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020)

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o