Výtvarný odbor

Charakteristikou a cieľom výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Trebišove je integrovať zložky citovej a rozumovej výchovy. Uvádzať dieťa do priestoru výtvarnej tvorby, ktorá predstavuje komplexný spôsob poznávania sveta, na ktorom sa v harmonickom vzťahu podieľajú všetky zložky osobnosti: senzibilita a racionalita, intuícia a intelekt, fantázia, temperament, vedomé i nevedomé duševné aktivity.

Výtvarná výchova plní svoje aktuálne kultúrne poslanie. Otvára žiakovi možnosť zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia.

Najvyšším a z hľadiska špecifík výtvarnej výchovy jej vlastným cieľom je výchova ku kreativite. Východiskom je spontánny záujem dieťaťa o výtvarné sebavyjadrovanie. Pedagógovia vyučujúci vo výtvarnom odbore si sami tvorivo koncipujú predstavu a spôsob realizácie výtvarných techník, aby boli obsiahnuté všetky zložky výchovy veku primeraným spôsobom, pretože tu študujú žiaci od sedem do dvadsať rokov. Na škole sa vyučujú tieto techniky: maľba, kresba, grafika, modelovanie, keramika, počítačová grafika.

Vedúcim výtvarného odboru je akad. maliar Anton Vasilko.

Dĺžka štúdia:

  • prípravné štúdium – 1 rok
  • I. stupeň:
    • primárne umelecké vzdelávanie – 4 roky
    • nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie – 4 roky
  • II. stupeň a štúdium pre dospelých – 4 roky