Hudobný odbor

Hudobný odbor je najstarší, vzhľadom na skutočnosť, že škola v začiatkoch svojej existencie bola formovaná ako Hudobná škola. Učitelia tohto odboru poskytujú žiakom základy odborného vzdelania, vytvárajú a usmerňujú záujem a vzťah k hudbe. Vychovávajú poslucháčov hudby a pripravujú mladých ľudí na amatérsku či profesionálnu dráhu.

Na hodinách nástrojovej hry učitelia u svojich zverencov rozvíjajú hudobné cítenie, estetický vkus, tvorivé schopnosti a technickú zručnosť. Pod odborným vedením pedagógov sa mladí adepti umenia učia ako správne interpretovať skladby jednotlivých štýlových období, aby celkový prejav a výsledný efekt bol čo najpresvedčivejší.

Žiaci tohto odboru sa zapájajú do rôznych súborov, ktorými šíria a udržiavajú kultúru v našom regióne. V neposlednom rade zmysluplným a tvorivým využívaním voľného času získavajú také vlastnosti, akými sú koncentrácia, motivácia, kreativita a schopnosť uplatniť sa v tímovej práci.

V hudobnom odbore sa vyučujú tieto hudobné nástroje: klavír, keyboard,  akordeón, gitara, husle, violončelo, kontrabas, cimbal, zobcová flauta, flauta, klarinet, saxofón, trúbka, pozauna, lesný roh, bicie nástroje, spev. Vedúcou hudobného odboru je p.uč. Viera Brežinská.

Súbory hudobného odboru školy vedú títo učitelia:

Akordeónový súbor – p. uč. Viera Brežinská

Gitarový súbor – p. uč. Anna Hubináková

Zmiešaný orchester – p. uč. Mgr. Radovan Pristáš

Ľudový súbor – p. uč. Jozef Vasiľ

Tanečná skupina – p. uč. Koloman Bari

Detský spevokol – Mgr. Ivana Bajužíková

Dĺžka štúdia:

  • prípravné štúdium – 1 rok
  • I. stupeň:
    • primárne umelecké vzdelávanie – 4 roky
    • nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie- 4 roky
  • II. stupeň a štúdium pre dospelých – 4 roky