Školné a poplatky

Výška a podmienky platenia príspevku v základnej umeleckej škole je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č.183/2023 článok 3 s účinnosťou od 1. 9. 2023.

3.1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ prispieva zákonný zástupca žiaka mesačnou sumou:

a) v prípravnom štúdiu                                                               6,00 €
b) v základnom štúdiu, individuálne vyučovanie                  9,00 €
c) skupinové vyučovanie                                                           7,00 €

3.2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ prispieva dospelá osoba mesačnou sumou:

a) v štúdiu pre dospelých, individuálne vyučovanie (pre zárobkovo činnú osobu)                                 35,00 €
b) v štúdiu pre dospelých, individuálne vyučovanie (študenta, dôchodcu)                                              10,00 €
c) v štúdiu pre dospelých, skupinové vyučovanie (študenta, dôchodcu)                                                   7,00 €
d) v štúdiu pre dospelých, skupinové vyučovanie (pre zárobkovo činnú osobu)                                    20,00 €

3.3. Ak žiak študuje súčasne aj druhý hudobný nástroj, zvyšuje sa mu výška úhrady za individuálne aj skupinové vyučovanie za druhý hudobný nástroj.:

a) individuálne vyučovanie                                                      16,00 €
b) skupinové vyučovanie                                                         12,00 €

3.4. V prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov základnej umeleckej škole (čestného vyhlásenia podľa § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:

a) v prípravnom štúdiu                                                              18,00 €
b) v základnom štúdiu, individuálne vyučovanie                 35,00 €
c) skupinové vyučovanie                                                          20,00 €

3.5. Príspevok v základnej umeleckej škole sa neuhrádza:

a) za neplnoletého žiaka a dospelého žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý žiak predloží riaditeľovi základnej umeleckej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1

b) ak má žiak prerušenú dochádzku do základnej umeleckej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby.

3.6. Príspevok podľa ods. 3.1. a 3.2. uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba dvakrát ročne. Za I. polrok školského roka do 15. októbra a za II. polrok školského roka do 15. marca bežného roka.