Súčasnosť

Od 1. júla 2014 novou riaditeľkou ZUŠ v Trebišove je PaedDr. Veronika Jakimová.

Základná umelecká škola v Trebišove od začiatku svojej existencie výraznou mierou ovplyvňovala kultúrny život v meste i regióne, čím si vybudovala status kvality a získala uznanie Trebišovčanov. Stala sa súčasťou kultúry v Trebišove, o čom svedčí aj skutočnosť, že verejné vystúpenia žiakov školy patria k najnavštevovanejším kultúrnym podujatiam v meste.

Od svojho vzniku až po súčasnosť poskytla základy umeleckého vzdelania širokému okruhu obyvateľstva. Z najúspešnejších absolventov sú dnes profesionálni umelci pôsobiaci v rôznych sférach kultúry a umenia.

Počas svojej existencie Základná umelecká škola v Trebišove vychovala dve generácie vlastných pedagógov, ktorí sa po skončení odborného štúdia vrátili späť do svojho rodiska na pôdu školy.

V súčasnosti má škola 542 žiakov. Má štyri odbory:      

  • hudobný
  • tanečný
  • výtvarný
  • literárno-dramatický

V jednotlivých odboroch sa vyučuje formou individuálneho a skupinového vyučovania podľa príslušných učebných plánov a učebných osnov, ktoré sú pre základnú umeleckú školu normatívnym pedagogickým dokumentom. Práca so žiakmi v týchto odboroch sa sústreďuje nielen na znalosti teoretické, ale vedie žiakov k rozvíjaniu estetického cítenia, aktívnemu vnímaniu umenia so  schopnosťou pochopiť jeho obsah, vedieť analyzovať umelecké dielo po formálnej i obsahovej stránke a zároveň motivuje žiakov k vlastnej tvorivosti.

Úlohou učiteľov je vzbudiť u žiaka záujem a vzťah k umeniu ako takému. Vhodnými metódami a formami práce rozvíjať estetický vkus, tvorivé činnosti pomocou hry na hudobný nástroj, výtvarnou tvorbou, tancom či hereckým prejavom formovať profil žiaka vytváraním charakterových vlastností.

INT_14 INT_13 INT_05 INT_12 INT_10 IMG_3674a