História

Zrod Základnej umeleckej školy v Trebišove nebol jednoduchý. Prvé pokusy o prípravné práce na jej zriadenie sa datujú od roku 1954, kedy síce bola veľká snaha zo strany povereníctva školstva a kultúry, ale chýbala ústretovosť zo strany miestnych činiteľov Okresného národného výboru a Mestského národného výboru, keď išlo o umiestnenie školy a kádrové zabezpečenie. Záležitosť zriadenia školy tak ostala odložená na tri roky.

V roku 1957 došlo k založeniu hudobnej školy vo forme „prípravného hudobného krúžku“ s jednou učiteľkou v hre na klavír Máriou Tichou. Ten fungoval v miestnosti závodného klubu Revolučného odborového hnutia pri cukrovare, ktorý bol od mesta vzdialený asi dva kilometre. Vedenie závodu pokladalo prípravný hudobný krúžok za svoj vlastný – závodný, preto si nárokovalo zasahovať do vyučovania. Žiaci platili za súkromné hodiny priamo pani učiteľke, čo tvorilo jej mzdu.

Oficiálne bola Hudobná škola v Trebišove otvorená až 26. septembra 1957, kedy vtedajší Okresný národný výbor získal pre jej pôsobenie dve miestnosti v centre mesta.  Priestory pre činnosť školy boli však veľmi nevyhovujúce. Prijatých bolo dvadsaťtri žiakov do prvého a trinásť do prípravného ročníka. Prvou riaditeľkou tejto Hudobnej školy sa stala Mária Tichá. V školskom roku 1958/1959 bol za nového riaditeľa školy vymenovaný Ján Majerčák, ktorý mal štátnu skúšku z hry na violončelo a ovládal aj hru na akordeóne. Po svojom príchode tak zriadil aj akordeónové oddelenie, v ktorom vyučoval. V nasledujúcom roku škola získala externého učiteľa hry na husle Rudolfa Rumana, čím vznikla možnosť založiť husľové oddelenie.

Škola bola v priebehu prvých rokov svojej existencie postupne vybavovaná školským zariadením, hudobnými nástrojmi a učebnými pomôckami. Od roku 1960 do 1990 fungovala pod novým názvom ako Ľudová škola umenia v Trebišove. V tom istom roku sa presťahovala do priestorov historickej budovy niekdajšieho kláštora pavlínov, kde sídli dodnes. Škola tak získala dosť priestorov na to, aby mohla rozširovať rady pedagógov aj žiakov, skvalitňovať vyučovacie výsledky a dostávať sa hlbšie do povedomia trebišovskej verejnosti. 1. septembra 1962 bol do funkcie riaditeľa vymenovaný promovaný pedagóg Walter Gerlici, absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Za jeho pôsobenia sa začali vyučovať aj ďalšie hudobné nástroje. S príchodom Antona Kudlu, ktorý absolvoval Konzervatórium v Košiciach hru na hoboj, sa otvorilo dychové oddelenie. V období rokov 1957 – 1969 vzrástol počet učiteľov z jedného na desať interných a dvoch externých pedagógov.  Po odchode Waltera Gerliciho sa stala riaditeľkou školy Marcela Reiskupová. O tri roky neskôr ju vo funkcii vystriedala Oľga Briňarská. Počas jej pôsobenia prešla škola rozsiahlou prestavbou vnútorných priestorov budovy. Vzniklo tak pätnásť učební pre individuálne vyučovanie, koncertná a tanečná sála. Od toho času slúžia všetky priestory bývalého pavlínskeho kláštora žiakom základnej umeleckej školy. V tomto období vyučovanie prebiehalo už vo všetkých štyroch odboroch.

V školskom roku 1979/1980 preberá funkciu riaditeľa Anton Kudla. Pokračuje vo zveľaďovaní školy a priľahlého okolia. Za jeho pôsobenia sa neustále zlepšujú aj umelecké výkony vtedajších žiakov, o čom svedčia aj ich umiestnenia na rôznych okresných a krajských súťažiach. Práce talentovaných výtvarníkov pod vedením maliara Štefana Bubána putujú na výstavy do Paríža, Brazílie, Moskvy a iných európskych miest. Študenti tanečného oddelenia vystupujú na mnohých programoch organizovaných školou a zúčastňujú sa krajských súťaží, kde získavajú popredné ocenenia. Mladí adepti poézie, prózy, herectva, či novinárstva prezentujú svoje práce pri najrôznejších slávnostných a súťažných príležitostiach. V školskom roku 1990/1991 sa stal riaditeľom Viktor Bulinský, kde zotrval do roku 1999. V tom istom roku bola do funkcie uvedená Viera Fedorčáková, ktorá viedla školu do roku 2014.

Od 1. júla 2014 novou riaditeľkou ZUŠ v Trebišove je PaedDr. Veronika Jakimová.