PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2024/2025

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2024/2025

INFORMÁCIE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2024/2025 sa uskutočnia  21. mája. a 10. júna 2024 v čase 13.30 – 18.00 hod.
  • neplnoletý uchádzač – zákonný zástupca žiaka sa prihlasuje prostredníctvom elektronického formulára, ktorý poskytuje informačný systém pre základné umelecké školy iZUŠ.
  • plnoletý uchádzač sa prihlasuje prostredníctvom elektronického formulára, ktorý poskytuje informačný systém pre základné umelecké školy iZUŠ.
AKO SA PRIHLÁSIŤ: Na webovej stránke https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/najprv kliknite na slovenskú vlajku (v pravom hornom rohu danej stránky) a postupujte podľa uvedeného návodu: Zo zoznamu škôl najprv vyberte – Základná umelecká škola Trebišov Následne uveďte, kde má výučba prebiehať: Hlavná budova (Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov) alebo ZŠ Slovenské Nové Mesto(Školská 200/19, 076 33 Slovenské Nové Mesto) Ďalej pokračujte podľa pokynov. Po vyplnení formulár odošlite (tlačidlo Odoslať prihlášku). Poznámka: V hudobnom odbore, prosíme, NEVYPLŇAŤ oddelenie hudobnej náuky a PHV. Takto odoslaná prihláška sa zobrazí v evidencii záujemcov o štúdium ako podklad pre rozhodovací proces výberovej komisie. Upozornenie: tým, že uchádzač odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ, sa ešte nestáva žiakom školy. Žiakom školy sa stane po prijatí na štúdium na základe úspešných prijímacích talentových skúšok a vydaní Rozhodnutia o prijatí na štúdium.
 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY V JEDNOTLIVÝCH ODBOROCH

HUDOBNÝ ODBOR:

  • Talentová skúška v hudobnom odbore pozostáva zo spevu, intonácie a rytmu. Záujemcovia si pripravia jednu, prípadne dve ľubovoľné piesne. Pri skúške z intonácie dieťa zopakuje tón, ktorý mu učiteľ zaspieva alebo zahrá na klavíri. Skúška z rytmického cítenia prebieha tak, že dieťa zopakuje krátky  rytmus po učiteľovi.

TANEČNÝ ODBOR:

  • Talentová prijímacia skúška pozostáva z overenia hudobných a pohybových schopností, rytmického cítenia a telesnej spôsobilosti.

VÝTVARNÝ ODBOR:

  • Do výtvarného odboru prijímame žiakov od prvého ročníka ZŠ. Na prijímaciu talentovú skúšku si deti so sebou prinesú niekoľko domácich výtvarných prác.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:

  • Talentová prijímacia skúška pozostáva z prednesu poézie alebo prózy (básnička, krátky úryvok…) a osobného pohovoru s dieťaťom.