Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:

Vyhlásenie VK_ZUŠ_TV

MESTO TREBIŠOV
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:
Základnej umeleckej školy, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov.

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:
• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo
podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa
§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• osobnostné a morálne predpoklady,
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický
zamestnanec,
• potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov,
• písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany),
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy,
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
• súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti a v ostatných dokladoch.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
• Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa/ riaditeľky školy je päťročné,
• Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v
nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.,
• Predpokladaný nástup: 1. júla 2024/podľa dohody,
• Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý
čas výkonu funkcie riaditeľa,
• Informácie o škole získate na webovom sídle školy alebo v škole.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

• Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
doručiť do 17. mája 2024 na adresu: Mestský úrad Trebišov, oddelenie školstva, M. R. Štefánika
862/204, 075 25 Trebišov (Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej
pečiatky) alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Trebišove. Prihlášky zaslané po termíne sa do
výberového konania nezaradia,
• Obálku označte „VK – NEOTVÁRAŤ (s uvedením názvu školy)“,
• Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú
požadované predpoklady oznámený písomne radou školy v stanovenej lehote. Vyhlasovateľ výberového
konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky. Uchádzači, ktorí nesplnia požadované podmienky, nebudú zaradení do
výberového konania.

V Trebišove, 26. 04. 2024
PhDr. Marek Čižmár
primátor