Blog

Koncert víťazov 2016

21.júna 2016 sa v našej škole uskutočnil Koncert víťazov. Účinkovali na ňom žiaci hudobného, literárno-dramatického a tanečného oddelenia, ktorí sa zúčastnili na okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

Tento školský rok bol naozaj bohatý na súťaže a veľmi úspešný z hľadiska umiestnenia našich žiakov. Z pozvaných hostí sa na koncerte ako divák zúčastnila zástupkyňa primátora mesta, pani Mgr. Viera Mokáňová.

Koncert mal vysokú umeleckú úroveň, keďže na ňom účinkovali najlepší a najúspešnejší žiaci školy. Medzi prítomnými boli aj žiaci výtvarného odboru, ktorí získali ocenenia na celoslovenských súťažiach.
Na záver koncertu boli žiaci ocenení pani riaditeľkou PaedDr Veronikou Jakimovou. V mene školy obdržali diplom za vzornú reprezentáciu ZUŠky a hodnotné vecné ceny. Poďakovanie patrí všetkým žiakom za ich usilovnosť, rodičom za podporu, učiteľom za svedomitú prípravu a vedeniu školy za skvelú pracovnú atmosféru… [vb]

http://zustrebisov.sk/albumy/koncert-vitazov-2016/