Tibor Mihaľo, DiS. art.

Tibor Mihaľo, DiS. art.

Tibor Mihaľo, DiS. art.

zobcová flauta, trúbka, bicie, gitara