DEŇ UČITEĽOV 2022

DEŇ UČITEĽOV 2022

Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov mesto Trebišov usporiadalo v MsKS slávnostný galaprogram, na ktorom bolo ocenených 12 pedagógov pôsobiacich v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti samosprávy . Nominovaní učitelia si z rúk primátora mesta Trebišov – PhDr. Mareka Čižmára prevzali plakety Jána Amosa Komenského, ďakovné listy a kyticu kvetov za dlhoročnú úspešnú a tvorivú pedagogickú prácu.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci a učitelia hudobného a tanečného odboru ZUŠ Trebišov, za čo im patrí úprimné poďakovanie.