Nezaradené

2% z daňe za rok 2023

Vážení rodičia, Rodičovské združenie pri ZUŠ Trebišov, ktoré svojimi finančnými prostriedkami prispieva na skvalitnenie školského prostredia a pomáha pri zveľaďovaní materiálnej stránky výchovno-vyučovacieho procesu sa uchádza o 2% z Vašej dane. Tlačivo

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY 2023/2024

INFORMÁCIE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2023/2024 sa uskutočnia  22. mája. a 6. júna 2023 v čase 13.30 – 18.00 hod. neplnoletý uchádzač – zákonný zástupca

OZNAM

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa $150 ods.8 zákona č.245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých