INFORMÁCIE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH NA ŠK. ROK 2022/2023

INFORMÁCIE O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH NA ŠK. ROK 2022/2023

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2022/2023 sa uskutočnia  10. mája. a 2. júna 2022 v čase 13.30 – 18.00 hod.

  • neplnoletý uchádzač – zákonný zástupca žiaka sa prihlasuje prostredníctvom elektronického formulára, ktorý poskytuje informačný systém pre základné umelecké školy iZUŠ.
  • plnoletý uchádzač sa prihlasuje prostredníctvom elektronického formulára, ktorý poskytuje informačný systém pre základné umelecké školy iZUŠ.

AKO SA PRIHLÁSIŤ:

Na webovej stránke https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/najprv kliknite na slovenskú vlajku (v pravom hornom rohu danej stránky) a postupujte podľa uvedeného návodu:

Zo zoznamu škôl najprv vyberte – Základná umelecká škola Trebišov

Následne uveďte, kde má výučba prebiehať:

Hlavná budova (Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov)

alebo

ZŠ Slovenské Nové Mesto(Školská 200/19, 076 33 Slovenské Nové Mesto)

Ďalej pokračujte podľa pokynov.

Po vyplnení formulár odošlite (tlačidlo Odoslať prihlášku).

Poznámka: V hudobnom odbore, prosíme, nevypĺňať oddelenie hudobnej náuky a PHV.

Takto odoslaná prihláška sa zobrazí v evidencii záujemcov o štúdium ako podklad pre rozhodovací proces výberovej komisie.

Upozornenie: tým, že uchádzač odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ, sa ešte nestáva žiakom školy. Žiakom školy sa stane po prijatí na štúdium na základe úspešných prijímacích talentových skúšok a vydaní Rozhodnutia o prijatí na štúdium.

 


PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY

Prijímacie talentové skúšky do všetkých umeleckých odborov ZUŠ Trebišov sa uskutočnia v dňoch 10. mája  a 2. júna 2022 v čase 13.30 – 18.00 hod.

V deň talentovej skúšky príde dieťa so svojím zákonným zástupcom alebo poverenou dospelou osobou. Prinesú si so sebou vyplnenú prihlášku (nesmie chýbať žiadny údaj).


POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY V JEDNOTLIVÝCH ODBOROCH

HUDOBNÝ ODBOR:

  • Talentová skúška v hudobnom odbore pozostáva zo spevuintonácie a rytmu. Záujemcovia si pripravia jednu, prípadne dve ľubovoľné piesne. Pri skúške z intonácie dieťa zopakuje tón, ktorý mu učiteľ zaspieva alebo zahrá na klavíri. Skúška z rytmického cítenia prebieha tak, že dieťa zopakuje krátky  rytmus po učiteľovi.

TANEČNÝ ODBOR:

  • Talentová prijímacia skúška pozostáva z overenia hudobných pohybových schopností, rytmického cítenia a telesnej spôsobilosti.

VÝTVARNÝ ODBOR:

  • Do výtvarného odboru prijímame žiakov od prvého ročníka ZŠ. Na prijímaciu talentovú skúšku si deti so sebou prinesú niekoľko domácich výtvarných prác.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:

  • Talentová prijímacia skúška pozostáva z prednesu poézie alebo prózy (básnička, krátky úryvok…) a osobného pohovoru s dieťaťom.