Návrat do škôl od 3. 5. 2021

Návrat do škôl od 3. 5. 2021

Na základe COVID AUTOMATU, vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky, žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva.

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10).

Pre zamestnancov škôl a školských zariadení platí podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 nasledovné:

– II. stupeň varovania – nemá povinnosť sa testovať. Zamestnanec predkladá svojmu zamestnávateľovi Prílohu č. 9/c.

Zamestnanci, ktorí nemajú povinnosť testovať sa predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie (príloha č. 9/c), o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie prípadne PN vystavenú príslušným lekárom.

Vzhľadom na to, že mesto Trebišov ostáva aj naďalej v II. stupni varovania (červená farba), od pondelka 3. 5. 2021 pokračujeme vo vyučovaní v nezmenenom režime, tak ako doposiaľ.

Prílohy: