OZNAM

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:
S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách.
Z uvedeného dôvodu ZUŠ Trebišov prechádza na DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE.