OZNAM

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa $150 ods.8 zákona č.245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodol s účinnosťou od 1. septembra 2022:
1. Na účel školského vyučovania v škole ( prezenčne ) a prevádzky školských zariadení sa predkladá Vyhlásenie o bezpríznakovosti…
Celé znenie rozhodnutia na: www.minedu.sk/data/att/24227.pdf
Pri nástupe do ZUŠ je potrebné predložiť  – „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti„, ktoré nájdete na webovej stránke školy v sekcii – na stiahnutie
alebo
pri vstupe do budovy ZUŠ