Oznam o spôsobe hodnotenia žiakov v II. polroku školského roka 2019-2020

Oznam o spôsobe hodnotenia žiakov v II. polroku školského roka 2019-2020

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Trebišov, na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods.8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že predmety: štvorručná hra na klavíri, sprievod, komorná hra, hra v súbore, komorný, zborový spev, tanečná prax, modelovanie, práca v súbore nebudú hodnotené z dôvodu špecifických podmienok v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v ZUŠ Trebišov, ktoré neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu kvalitnou plnohodnotnou realizáciou.

Menované predmety budú klasifikované slovom – „absolvoval/a

Absolvoval/a – nie je slovné hodnotenie. Je to vyjadrenie stavu, keď nebolo možné plnohodnotne realizovať ciele predmetu počas prerušeného vyučovania v školách.

V prípade klasifikovaných predmetov, žiak bude hodnotený známkou:

1– výborný
2 – chválitebný
3 – uspokojivý

V čase mimoriadnej situácie žiak nemôže byť hodnotený známkou 4 – neuspokojivý.