Prijímacie talentové skúšky

Prijímacie talentové skúšky

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Prijímacie talentové skúšky do všetkých umeleckých odborov ZUŠ Trebišov sa uskutočnia v dňoch 11. mája  a 16. mája 2017 v čase od 13.30 do 18.00 hod.

V deň talentovej skúšky príde dieťa so svojím zákonným zástupcom alebo poverenou dospelou osobou. Prinesú si so sebou dôkladne vyplnenú prihlášku (nesmie chýbať žiadny údaj). Prihlášku do ZUŠ Trebišov si môžete stiahnuť tu. Ak rodič nemá možnosť stiahnuť si a vytlačiť prihlášku, bude mu poskytnutá  vo vstupnom  priestore školy.  Pre tanečný odbor je potrebné doniesť potvrdenie od pediatra o dobrom zdravotnom stave dieťaťa a jeho spôsobilosti navštevovať tanečný odbor.

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY V JEDNOTLIVÝCH ODBOROCH

HUDOBNÝ ODBOR:

Talentová skúška v hudobnom odbore pozostáva zo spevu, intonácie a rytmu. Záujemcovia si pripravia jednu, prípadne dve ľubovoľné piesne. Pri skúške z intonácie dieťa zopakuje tón, ktorý mu učiteľ zaspieva alebo zahrá na klavíri. Skúška z rytmického cítenia prebieha tak, že dieťa zopakuje krátky  rytmus po učiteľovi. Nevyžaduje sa znalosť nôt ani iné odborné vedomosti.

TANEČNÝ ODBOR:

Záujemcovia o štúdium v tanečnom odbore musia spĺňať vekovú kategóriu od 5 do 7 rokov (vo výnimočnom prípade  8 rokov) . Posudzujeme pohybové dispozície, hudobné cítenie a zmysel pre rytmus.

VÝTVARNÝ ODBOR:

Do výtvarného odboru prijímame žiakov od prvého ročníka ZŠ. Na prijímaciu talentovú skúšku si deti so sebou prinesú niekoľko domácich výtvarných prác.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:

Talentová prijímacia skúška pozostáva z prednesu poézie alebo prózy (básnička, krátky úryvok…) a osobného pohovoru s dieťaťom.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ:

V deň prijímacej talentovej skúšky (spojenej s dňom otvorených dverí) si záujemcovia o štúdium v Základnej umeleckej škole Trebišov budú môcť prezrieť priestory našej ZUŠ a nahliadnuť do jednotlivých tried, kde sa môžu pasívne alebo aktívne zapojiť do vyučovacieho procesu.