ŠKOLNÉ A POPLATKY

ŠKOLNÉ A POPLATKY

Usmernenie mesta Trebišov v súvislosti s ochorením COVID-19 pre oblasť
príspevkov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach

Mesto Trebišov, na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26. marca 2020, vydáva usmernenie pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
pre oblasť príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v základnej umeleckej škole, na činnosti
školského klubu detí a centra voľného času, na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského
stravovania.

Za mesiac marec, do termínu prerušenia vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení,
uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku určeného VZN č. 160/2019 o určení výšky
príspevkov v školách a školských zariadeniach.

Za mesiac apríl a ďalšie mesiace, do odvolania prerušenia vyučovania v školách a prevádzky
školských zariadení, zákonný zástupca príspevok neuhrádza.


Žiaci, ktorí už majú školné za druhý polrok šk. roka 2019/2020 vyplatené, príspevok za mesiace apríl, máj a jún sa presunie do šk. roka 2020/2021.