Voľby zástupcov rodičov do Rady školy 2020 – 2024

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy 2020 – 2024

V súlade s ustanovením §24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. Z uvedeného dôvodu Rade školy pri Základnej umeleckej škole, Mariánske námestie 252/5, Trebišov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov končí funkčné obdobie dňa 25. 10. 2020.

Mesto Trebišov v zmysle §25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. a §1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších prepisov, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

                                                       v ý z v u

    na voľby členov do Rady školy pri Základnej umeleckej škole,

                         Mariánske námestie 252/5, Trebišov.

Na základe tejto výzvy riaditeľka školy stanovila termín volieb do Rady školy za zástupcov rodičov na dni 12. až 14. októbra 2020 v čase od 10.00 do 18.00 hod.

Z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení a aktuálnej situácie v súvislosti so šírením pandémie nie je možné voľby vykonať obvyklým spôsobom na pôde školy. Podľa § 38b ods. 4 novelizovaného Zákona 596/2003 sa voľby do Rady školy budú konať bez fyzickej prítomnosti zástupcov rodičov. Zoznam zástupcov rodičov, ktorí súhlasili s kandidatúrou do rady školy nájdete (tu – „Voľby zástupcov rodičov do Rady školy 2020-2024“ ).


Postup pri voľbe zástupcov rodičov do Rady školy:

  1. Stiahnite si a vytlačte volebný lístok – „Voľby zástupcov rodičov do Rady školy 2020-2024„.
  2. Na volebnom lístku zakrúžkujte najviac štyroch kandidátov.
  3. Takto označený volebný lístok vhoďte do volebnej urny umiestnenej pred vchodom do budovy ZUŠ.
  4. Voliť môžete aj tak, že označený volebný lístok zašlete po najstaršom žiakovi v zalepenej obálke triednemu učiteľovi, ktorý ho odovzdá predsedníčke Rady školy.
  5. Obálku ani volebný lístok NEPODPISUJTE, pretože voľby musia byť anonymné.
  6. Volebné lístky doručte do ZUŠ najneskôr 14. 10. 2020 do 14.00 hod.