Výberové konanie

Výberové konanie

Zriaďovateľ Mesto Trebišov vyhlasuje podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Základnej umeleckej školy, Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

– kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č.437/2009 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
– minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
– občianska a morálna bezúhonnosť,
– spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
– riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC.

Zoznam požadovaných dokladov

– písomná prihláška do výberového konania,
– overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
– doklad o dĺžke odbornej praxe,
– štruktúrovaný profesijný životopis,
– výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
– písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
– písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
– preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa,
– čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle §3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v dokladoch predložených uchádzačom

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo doručiť najneskôr v termíne do 24. apríla 2019 na adresu: Mestský úrad Trebišov, oddelenie školstva, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov. Obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ a názvom danej školy.

V Trebišove 02. 04 2019

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Vyhlásenie VK ZUŠ