Vydávanie výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

Vydávanie výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

Na základe rozhodnutia pedagogickej rady výpisy slovného hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok šk. roku 2020/2021 dostanú žiaci osobne až v dobe návratu do školy.