Hodnotenie žiakov ZUŠ Trebišov I. polrok šk. roka 2020/2021

Hodnotenie žiakov ZUŠ Trebišov I. polrok šk. roka 2020/2021

Hodnotenie žiakov ZUŠ Trebišov v šk. roku 2020/2021 – prvý polrok počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

Podľa §55 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní  ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „školský zákon“) možno hodnotiť žiakov škôl:

a) slovným hodnotením
b) klasifikáciou ( známkou )
c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia

Vydávanie výpisov slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok, resp. vysvedčenia sa môže v škole uskutočniť:

a) pre všetkých žiakov dňa 31.1. 2021
b) pre niektorých žiakov dňa 31.1.2021, pre iných žiakov 31.3. 2021 alebo
c) pre všetkých žiakov dňa 31.3. 2021

Na základe prerokovania a rozhodnutia pedagogickej rady sa v ZUŠ Trebišov budú žiaci hodnotiť kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia pre niektorých žiakov k 31.1. 2021 a pre iných žiakov k 31.3. 2021.